Werkgevers krijgen definitief compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarin de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid is geregeld. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel als hamerstuk (zonder stemming) aangenomen. Hierdoor kunnen werkgevers waarschijnlijk per 1 april 2020 een compensatie aanvragen.

Het wetsvoorstel is nog vóór het zomerreces goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer, zodat UWV voldoende tijd heeft om de regeling voor te bereiden. Nu de Eerste Kamer haar akkoord heeft gegeven, krijgen werkgevers definitief een compensatie voor de transitievergoeding die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer moeten betalen.

De werkgever moet de compensatie straks binnen zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding aanvragen bij UWV. Bij zijn aanvraag moet hij de volgende gegevens verstrekken:

  • de arbeidsovereenkomst van de werknemer;
  • documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals de beschikking van UWV met toestemming voor de opzegging of de beëindigingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden;
  • als de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd door opzegging via UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin de werknemer ziek was en de naam van de bedrijfsarts;
  • loonstroken waaruit blijkt hoeveel loon de werkgever tijdens ziekte heeft doorbetaald;
  • de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding.

In het concept van de Regeling compensatie transitievergoeding werd eerder aangekondigd dat werkgevers de compensatie op zijn vroegst per 1 april 2020 kunnen aanvragen.

Aanvraag compensatie met terugwerkende kracht
Werkgevers kunnen de compensatie straks ook met terugwerkende kracht krijgen voor transitievergoedingen die zij sinds 1 juli 2015 hebben betaald aan werknemers die na twee jaar ziekte zijn ontslagen. Het is daarvoor belangrijk dat zij bepaalde documenten in hun administratie bewaren. De aanvraag hiervoor kan de werkgever volgens de concept regeling vanaf 1 april 2020 tot en met 30 september 2020 indienen.

Ziektedatum en naam van bedrijfsarts bewaren
Voor een werkgever die met terugwerkende kracht een compensatie wil ontvangen, kan bij de aanvraag de beschikking worden gebruikt die UWV heeft gegeven voor de aanvraag van een WIA- of ZW-uitkering. Als UWV deze informatie niet heeft, moet de werkgever een verklaring afleggen dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Hij moet daarbij de datum vermelden waarop de werknemer ziek werd en de naam van de bedrijfsarts die de ziekte heeft vastgesteld. Voor een werkgever is het dus verstandig om deze zaken (voor de zekerheid) in zijn administratie te bewaren.