DOOR Luciana Bena Brandini – 07-01-2016

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afgesloten met een werknemer en wilt u dit voor het einde van het contract tussentijds beëindigen? Ook al heeft u deze mogelijkheid schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst door middel van een tussentijds opzegbeding, kunt u niet zomaar eenzijdig beslissen om op te zeggen. U moet het ontslag vooraf laten toetsen bij UWV (ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid) of bij de kantonrechter (ontslag om andere redenen).Hierbij moet u gemotiveerd aangeven op welke grond de arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd moet worden. Is er geen tussentijds opzegbeding dan moet u naar de kantonrechter, ongeacht de reden van ontslag.

U kunt ook het initiatief nemen om tussentijds te beëindigen met wederzijds goedvinden. Hier zitten echter wel risico’s aan, zowel voor u als voor uw werknemer als er geen opzegbeding is overeen gekomen, namelijk:

  • Uw werknemer kan in principe een risico lopen bij het aanvragen van een WW- uitkering als hij instemt met voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hij had immers aanspraak op loon tot de einddatum en het UWV zou kunnen oordelen dat uw werknemer een benadelingshandeling heeft gepleegd door in te stemmen met vroegtijdige beëindiging.
  • U als werkgever loopt het gevaar dat de vaststellingsovereenkomst vernietigd wordt vanwege dwaling, als uw werknemer bij het sluiten van de overeenkomst zich niet bewust was van dit risico.

Tip: Check uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of hier een tussentijds opzegbeding is opgenomen. Zo niet, voeg dit beding dan toe om bovenstaande situaties te voorkomen. De keerzijde is wel dat een werknemer dan ook gemakkelijk tussentijds kan opzeggen.