Bij ontslag met wederzijds goedvinden maken werkgever en werknemer in onderling overleg afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Voordelen van een beëindiging met wederzijds goedvinden is dat de regels voor opzegging of ontbinding van een arbeidsovereenkomst niet van toepassing zijn en dat de kosten die gepaard gaan met het voeren van een gerechtelijke procedure bespaard worden. Een werkgever heeft geen redelijke grond nodig voor het ontslag en partijen kunnen afwijken van de wettelijke transitievergoeding.
Voordelen
Enkele algemene voordelen van beëindiging met wederzijds goedvinden kunnen zijn:

  • dat het einde van het dienstverband relatief snel bewerkstelligd kan worden;
  • dat de beëindiging van het dienstverband in relatieve harmonie  en op een normale, zakelijke manier kan plaatsvinden;
  • dat (hoge) kosten van procedures voor beide partijen voorkomen kunnen worden;
  • dat geen sprake is van procesrisico; werkgever en werknemer zijn niet afhankelijk van het – terechte of onterechte – oordeel van een rechter of het UWV;
  • geen mogelijkheid tot hoger beroep;
  • (als het goed is) geen ‘losse eindjes’; alles wordt geregeld in de vaststellingsovereenkomst;
  • de transitievergoeding is niet verschuldigd – al zal de werknemer in de meeste gevallen in ruil voor zijn goedvinden wel financieel gecompenseerd willen worden, vaak tegen een hoger bedrag dan de transitievergoeding.

Voordelen voor de werknemer zijn verder dat hij hierdoor de mogelijkheid heeft om individuele beëindigingsafspraken te maken en meestal gewoon recht heeft op WW.

Voor de werkgever is het voordeel daarnaast dat er geen ‘moddergevecht’ plaatsvindt met daarbij behorende mogelijke onrust binnen de organisatie.

Eisen
Om rechtsgeldig een beëindigingsovereenkomst te kunnen sluiten geldt als eis dat deze schriftelijk moet zijn aangegaan (artikel 7:670b BW). Het is gebruikelijk dat de afspraken, die de werkgever met de werknemer maakt over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst wordt bijvoorbeeld omschreven wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt, of er recht is op een ontslagvergoeding, welke eindafrekening er nog zal plaatsvinden, etc.

Recht op WW
De werknemer kan bij een beëindiging met wederzijds goedvinden in aanmerking komen voor een WW-uitkering, voor zover uit de vaststellingsovereenkomst blijkt dat de werkgever het initiatief heeft genomen voor de beëindiging en dat de beëindiging niet is te wijten aan de werknemer. Of en in hoeverre de werknemer uiteindelijk aanspraak heeft op WW bepaalt het UWV. De werkgever kan daarover niet beslissen, laat staan een garantie geven.

Als er een dringende behoefte is om de werknemer wel een WW-garantie te geven (bijvoorbeeld omdat hij anders niet wil meewerken aan een beëindiging), dan zou overwogen kunnen worden om af te spreken dat als de werknemer geen WW-uitkering krijgt omdat hij verwijtbaar werkloos is, hij terug in dienst treedt (terugkeergarantie).

Let op:
Beëindiging met wederzijds goedvinden lijkt erg op opzegging met schriftelijke instemming, maar toch zijn er verschillen.
Bij een beëindigingsovereenkomst is sprake van een ‘tweezijdige rechtshandeling’. Beide partijen, werkgever en werknemer, moeten akkoord gaan met beëindiging van het dienstverband.
Bij de opzegging met instemming is sprake van twee elkaar opvolgende ‘eenzijdige rechtshandelingen’. De werknemer stemt in, waarna de werkgever opzegt. Voor opzegging is verder een ‘redelijke ontslaggrond’ nodig is. Dit geldt niet bij ontslag met wederzijds goedvinden. Wat een ‘redelijke ontslaggrond’ is, ligt vanaf juli 2015 vast in de wet. Denk aan het vervallen van arbeidsplaatsen door bedrijfsbeëindiging of een verstoorde arbeidsrelatie.
Er is nog een verschil. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, heeft de werknemer aanspraak op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. Bij ontslag met wederzijds goedvinden heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding. Werkgever en werknemer kunnen wel dit echter wel afspreken.

Meer informatie en checklist
Hier vindt u de uitgangspunten met betrekking tot een einde van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Ook kunt u hier een checklist vinden aan de hand van vragen met betrekking tot beëindiging met wederzijds goedvinden