• Van wederzijds goedvinden is alleen sprake als zowel de werkgever als de werknemer daadwerkelijk de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen en de werknemer toont daar begrip voor, bijvoorbeeld omdat er geen werk meer is, wil dat nog niet zeggen dat de werknemer daarmee te kennen geeft dat ook hij instemt met de beëindiging ervan.
  • Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden gelden geen opzegverboden, er hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen  en er geldt geen preventieve ontslagtoetsing. Zie echter hierna de opmerking over de fictieve opzegtermijn en akkoord werknemer tijdens ziekte.
  • Beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden zal de WW-uitkering van de werknemer alleen in gevaar brengen wanneer het initiatief tot de beëindiging wordt genomen door de werknemer.
  • Houd er rekening mee dat een eventuele WW-uitkering in elk geval pas zal ingaan na afloop van de opzegtermijn die de werkgever zou hebben moeten hanteren als er geen sprake zou zijn geweest van wederzijds goedvinden, maar van opzegging. Dit wordt de zogeheten fictieve opzegtermijn genoemd.
  • Denk eraan de werknemer erop te wijzen dat het verstandig is juridisch advies in te winnen. Wanneer de werknemer dat, al dan niet op advies van de werkgever, heeft gedaan, is het voor hem moeilijker achteraf op het beëindigen van de overeenkomst terug te komen.
  • U bent verplicht de werknemer er in de schriftelijke beëindigingsovereenkomst op te wijzen dat hij een wettelijke bedenktermijn heeft van twee weken. Binnen die termijn mag de werknemer na ondertekening de beëindigingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen buitengerechtelijk ontbinden. Wijst u de werknemer niet op zijn wettelijke bedenktermijn dan wordt de bedenktermijn verlengd van twee weken naar drie weken. De bedenktermijn betreft een bepaling van dwingend recht die niet mag worden weg gecontracteerd.
  • Bij een ontslagname door de werknemer is er geen sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. De werknemer kan zonder een zeer goede reden niet terugkomen op zijn ontslagname. Laat daarom de werknemer zijn ontslag schriftelijk bevestigen. De werkgever hoeft overigens niet in te stemmen met de opzegging.
  • Als een werknemer tijdens ziekte akkoord gaat met beëindiging met wederzijds goedvinden van de arbeidsovereenkomst, zal dat voor UWV aanleiding zijn om geen ZW-uitkering aan de werknemer uit te betalen. De werknemer heeft namelijk door zijn recht op loondoorbetaling tijdens ziekte prijs te geven UWV benadeeld. UWV zal een aanvraag voor een WW-uitkering ook weigeren wegens een benadelingshandeling.