DOOR Luciana Bena Brandini – 23-09-2014

De rijksbegroting voor 2015 concentreerde zich wat betreft arbeidsmarkt op één ding: meer werklozen aan het werk helpen. Voor werkgevers ligt de focus op lastenverlichting op arbeid. Welke maatregelen raken HR nog meer?

Arbeidskorting omhoog
Door de arbeidskorting fors te verhogen zorgt het kabinet ervoor dat werken volgend jaar meer loont.

Verhoging belastingtarief eerste schijf
Het tarief voor de eerste schijf van de inkomstenbelasting bedraagt volgend jaar 36,5 procent. Dat is weliswaar een verhoging met 0,25 procentpunt ten opzichte van 2014, maar een verlaging in vergelijking met het tarief van 36,76 procent dat aanvankelijk was voorzien voor 2015. De tarieven van de overige belastingschijven blijven ongewijzigd.

Aanpassing gebruikelijk loon
Bent u directeur-grootaandeelhouder dan geldt voor u de gebruikelijk-loonregeling. In deze regeling wordt onder andere de zogeheten doelmatigheidsmarge verlaagd van 30% naar 25%. Dat kan voor u in 2015 een verplichte salarisverhoging betekenen.

Wet Werk en Zekerheid
Op 1 januari 2015 treden de eerste onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid in werking. Zo is per 1 januari geen concurrentiebeding meer mogelijk in tijdelijke contracten en moeten ook tijdelijke contracten verplicht een maand voordat deze aflopen worden opgezegd.
Het ontslagrecht wordt per 1 juli 2015 gewijzigd. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt voortaan via het UWV afgehandeld, ontslag op persoonlijke gronden door de kantonrechter. Daarbij krijgt iedereen, ongeacht de ontslagroute, recht op een transitievergoeding.

Brug-WW
Een geheel nieuwe maatregel om meer mensen aan het werk te krijgen, is de brug-WW. Werklozen die aan de slag gaan in een sector waar een tekort aan personeel bestaat, kunnen worden omgeschoold op kosten van de WW. De werkzoekende krijgt dan voor de uren dat hij werkt salaris, en voor de uren waarin hij wordt omgeschoold WW. Daardoor is het voor werkgevers goedkoper om zo iemand in dienst te nemen. De maatregel moet per 1 januari 2015 ingaan.

Bijtelling leaseauto beperkt
In de belastingvoordelen voor zuinige auto’s zal worden gesnoeid. Zo wordt per 2016 de 14 procent bijtelling voor zuinige leaseauto’s geschrapt.

Werkkostenregeling
De werkkostenregeling wordt met ingang van 1 januari 2015 verplicht. U kunt dan niet meer kiezen voor het ‘oude’ systeem van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. In de belastingplannen voor 2015 vervalt de aparte status voor de bedrijfsfiets, en daarmee de fiscale stimuleringsregeling. Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling per 1 januari 2015 kunnen alleen nog gereedschappen, laptops en telefoons belastingvrij beschikbaar worden gesteld.

Ondersteuning voor werkzoekende 50-plusser
Een aantal maatregelen uit 2013 om 55-plussers met behulp van het UWV aan het werk te helpen, worden uitgebreid naar mensen van 50 jaar en ouder.  Maatregelen als het organiseren van netwerkbijeenkomsten en inspiratiedagen voor werkloze ouderen, en een subsidieregeling waarmee 55-plussers via de werkgever of op eigen aanvraag scholing(svouchers) kunnen krijgen worden in 2014 ook voor hen beschikbaar gesteld. Deze 50-plusmaatregel werd overigens al in juni bekend gemaakt.

Werk terug uit lagelonenlanden
Via fiscale wegen worden organisaties aangemoedigd laaggeschoold werk terug te halen uit lagelonenlanden, zodat er meer werk vrijkomt in eigen land.

Voornemens
Daarnaast spreekt het kabinet een paar voornemens uit. Zo gaat ze komend jaar kijken naar de toekomst van arbeidsgerelateerde zorg en aanpak beroepsziekten. Aanleiding is een aantal knelpunten in het huidige stelsel, waaronder de beperkte samenwerking tussen bedrijfsgezondheidszorg en de reguliere zorg.
Ook wil het kabinet regelingen voor verlof en arbeidstijden moderniseren om zo het combineren van arbeid en zorg te verbeteren. De maatregelen behelzen een verlof van drie dagen voor partners na de geboorte van een kind, te realiseren via een onvoorwaardelijk recht op ouderschapsverlof en een uitbreiding van de werkingssfeer en kring van rechthebbenden van het kort- en langdurend zorgverlof.

 

bronnen: PW de gids; P&O Actueel