DOOR Luciana Bena Brandini – 26-06-2015

De transitievergoeding vervangt vanaf 1 juli 2015 de huidige ontslagvergoeding. Op die datum treedt het nieuwe ontslagrecht in werking. Kleine werkgevers bij wie het water aan de lippen dreigt komen te staan en die het hoofd alleen boven water kunnen houden door een werknemer te ontslaan, zijn mogelijk een lagere en misschien zelfs geen transitievergoeding verschuldigd.
Het gaat om een tijdelijke uitzonderingsregel in de Wet werk en zekerheid (WWZ) die bepaalt dat werkgevers met minder dan 25 man personeel alleen een transitievergoeding hoeven te betalen over de dienstjaren na 1 mei 2013. Dat geldt alleen bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. De uitzonderingsregel geldt tot 1 januari 2020.
Deze regel is misleidend, zo stelt Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht bij DAS. Het komt het erop neer dat als een werkgever zich met succes wil kunnen beroepen op deze uitzondering, hij aan bijzonder strenge eisen moet voldoen. Zo moet er sprake zijn van:
– drie jaar lang een nettoresultaat van kleiner dan nul;
– een negatief eigen vermogen in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd;
– een situatie waarin de waarde van de vlottende activa kleiner is dan de schulden.
Het is voor een kleine werkgever zeer moeilijk, zo niet onmogelijk om aan alle drie de eisen te kunnen voldoen zodat hij een beperkte transitievergoeding mag betalen. Voordat aan de eisen is voldaan, zal de kleine onderneming in de meeste gevallen al lang omgevallen zijn. ‘De escapemogelijkheid blijkt geen escape te zijn’, aldus Besselink. Een groot gedeelte van de kleine werkgevers is dus gewoon gehouden om, na een bedrijfseconomisch ontslag, de volledige transitievergoeding te betalen. Daar waar bij veel kleine werkgevers de indruk bestond dat zij een beroep zouden kunnen doen op de genoemde uitzondering van de ontslagregeling, lijkt nu dat een beroep op die bepaling in de meeste gevallen niet zal kunnen slagen. Al met al wordt de mkb’ er in financiële nood met deze tijdelijke uitzonderingsregeling niet tot nauwelijks geholpen.
Let op: Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om een lagere transitievergoeding te betalen, dan moet u aantonen dat u aan bovenstaande drie toetsingscriteria voldoet. Zowel u als uw werknemer kunnen UWV vragen te beoordelen of hieraan is voldaan.
(Bron: DAS Rechtsbijstand)