DOOR Luciana Bena Brandini – 01-05-2014

In de Tweede Kamer is in februari 2014 de Wet werk en zekerheid aangenomen. Deze wordt per 1 juli 2014 van kracht als de Eerste Kamer hier ook mee instemt.

Het wetsvoorstel berust op drie pijlers, te weten:

  1. Verbetering positie flexwerkers (ingangsdatum 1 juli 2014)
  2. Hervorming ontslagrecht (ingangsdatum 1 juli 2015)
  3. Bekorting WW-duur en aanscherping eisen passende arbeid (1 januari 2016)

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en waar moet u op letten?
Deze wijzigingen betreffen flexwerkers, dat zijn dus de medewerkers met een tijdelijk contact.

  1. In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag u geen proeftijd opnemen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract!
  2. In een tijdelijk contract mag niet langer een concurrentiebeding worden overeengekomen, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen aan de orde zijn. Deze omstandigheden moeten wel duidelijk beargumenteerd worden en kenbaar worden gemaakt.
  3. Heeft uw medewerker een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer dat van rechtswege (=automatisch) eindigt? Dan moet u uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan uw medewerker laten weten of u het contract wel of niet verlengt (de zogenaamde aanzegging) en onder welke voorwaarden. Laat de u dit na, dan bent u aan uw medewerker een vergoeding verschuldigd gelijk aan het loon over een maand, en bij niet tijdige nakoming een vergoeding naar rato. De vergoeding is niet verschuldigd wanneer u in ernstige financiële problemen, zoals een faillissement of surseance van betaling, verkeert.

ls er op dit moment al tijdelijke arbeidsovereenkomsten lopen dan is het de vraag of oud of nieuw recht van toepassing is. Op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die vóór 1 juli 2014 zijn gesloten en aangevangen blijft het oude recht van toepassing tot dat zij van rechtswege eindigen. Is er een cao van toepassing op die arbeidsovereenkomst van vóór 1 juli 2014 dan blijft deze cao van toepassing maar uiterlijk tot 31 december 2015.
De bepaling betreffende de aanzegging gaat op 1 juli 2014 onmiddellijk in. Toch is er één uitzondering, namelijk als een tijdelijk contract in de maand juli 2014 eindigt. U kon bij het afsluiten van de arbeidsovereenkomst namelijk niet weten dat de aanzegtermijn verplicht zou worden. Daarom is geregeld dat deze verplichting nog niet geldt voor arbeidsovereenkomsten die binnen een maand na inwerkingtreding van de nieuwe flexregels eindigen. Er geldt ookl geen aanzegtermijn indien het contract niet op een vaste datum eindigt, maar bijvoorbeeld is aangegaan voor de duur van een bepaald project of voor ziektevervanging.

Wat moet u regelen voor 1 juli 2014?

  1. Maak een overzicht van al uw tijdelijke arbeidsovereenkomsten en let op de einddatum. Noteer in uw agenda wanneer de u uiterlijk uw tijdelijke medewerker schriftelijk moet mededelen of u wel of niet het contract gaat verlengen.
  2. Kijk goed naar de tekst van uw tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Als u een tijdelijke arbeidsovereenkomst afsluit van 6 maanden of korter, schrap dan de proeftijd. Schrap ook het concurrentiebeding. Een geheimhoudingsbeding of een relatiebeding mag trouwens nog wel worden afgesproken!