DOOR Luciana Bena Brandini – 19-01-2015

Werknemers hebben in 2015 meer mogelijkheden om hun werkweek aan te passen en verlof op te nemen op grond van verschillende wettelijke verlofregelingen. Hierbij alle aanpassingen op een rijtje:

Aanpassing arbeidsduur

Het is per 1 januari 2015 voor werknemers nog makkelijker om het aantal uren in een werkweek aan te passen. Wil uw werknemer meer of minder uren gaan werken dan u in de arbeidsovereenkomst hebt afgesproken? Dan moet u dit altijd toestaan. Dat hoeft niet als u kunt aantonen dat uw bedrijf daar ernstig onder zal lijden.  Voorwaarde blijft wel dat de werknemer hier in overleg met u als werkgever afspraken over maakt.

Uw werknemer kan 1 keer per jaar een nieuw verzoek indienen om de arbeidsduur aan te passen. Dit was 1 keer per 2 jaar. Bij onvoorziene omstandigheden kan hij binnen 1 jaar een nieuw verzoek doen. De aanpassing mag bovendien tijdelijk zijn.

Heeft uw werknemer het ouderschapsverlof helemaal gebruikt? Dan mag hij u voor de periode daarna om een tijdelijke aanpassing van de werktijden vragen. Uw werknemer moet het verzoek 3 maanden voor de afloop van het ouderschapsverlof bij u indienen. U moet uiterlijk 4 weken voor de afloop van het ouderschapsverlof beslissen.

Nieuw is ook de mogelijkheid om bij onvoorziene omstandigheden (zoals een plotseling zieke partner) af te wijken van de procedurele bepalingen, bijvoorbeeld de aanvraagtermijn.

Wet Arbeid en Zorg

Zwangerschap en bevallingsverlof

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de regels rondom zwangerschap- en bevallingsverlof aangepast. Uw werkneemster heeft uiteraard nog steeds recht op in totaal ten minste 16 weken zwangerschapsverlof (voor de bevalling) en bevallingsverlof (na de bevalling). Als de baby na de bevalling of tijdens het bevallingsverlof in het ziekenhuis wordt opgenomen, heeft uw werkneemster tevens recht op 10 weken (extra) bevallingsverlof nadat de baby uit het ziekenhuis komt. Overlijdt de moeder bij de geboorte van het kind? Dan kan de partner van de moeder het bevallingsverlof van de moeder overnemen.
Voor een zwangerschapsonderzoek onder werktijd hoeft uw werkneemster geen verlofuren op te nemen.

Kraamverlof voor de partner

Uw werknemer heeft recht op 2 werkdagen kraamverlof als zijn/haar partner net bevallen is. Per 1 januari 2015 heeft uw werknemer tevens recht op 3 werkdagen onbetaald verlof na de geboorte van het kind. Voor de bevalling en voor de aangifte kan uw werknemer ander kort verzuimverlof opnemen.

Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof

Per 1 januari 2015 is de toevoeging van het criterium ‘onvoorziene omstandigheden’ opgenomen als grondslag van verlof en explicitering van ziekenhuisbezoek door de werknemer en noodzakelijke begeleiding van naasten bij medische zorg. Calamiteitenverlof is dus bedoeld voor onvoorziene persoonlijke omstandigheden, waarin een werknemer direct vrij moet nemen. Bijvoorbeeld voor het regelen van verzorging van een ziek familielid, of bij een sterfgeval in de familie. Een redelijk verzoek om calamiteitenverlof moet u altijd toekennen.

Ouderschapsverlof

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de wettelijke bepalingen aan de wijze van aanvraag en de eis dat men 1 jaar in dienst moet zijn bij de werkgever vervallen. Werknemers met kinderen tot 8 jaar kunnen gebruik maken van onbetaald ouderschapsverlof. Uw werknemer kan direct na indiensttreding om opname van het ouderschapsverlof verzoeken. U kunt dit verlof niet weigeren.

Pleegzorg- en adoptieverlof

Alle werknemers die een kind adopteren, hebben recht op adoptieverlof (bindingsverlof). Het verlof geldt voor beide ouders. Vanaf 1 januari 2015 heeft de werknemer de mogelijkheid om het verlof in overleg met de werkgever gespreid op te nemen (is nu 4 weken aaneengesloten). Verder is er een verruiming van opnametermijn van 18 naar 26 weken rond opname van het kind.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is bedoeld om de nodige verzorging te geven aan ouders, thuiswonende zieke kinderen of partners. Voorwaarde is wel dat de werknemer de enige is die de zieke op dat moment kan verzorgen.
Vanaf 1 juli 2015 kan een werknemer ook kortdurend zorgverlof opnemen voor de noodzakelijke zorg voor:
– grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten)
– andere huisgenoten dan kinderen of partner (bijvoorbeeld een inwonende tante)
– mensen met wie de werknemer een sociale relatie heeft (bijvoorbeeld een buurvrouw of vriend) en die van zijn hulp afhankelijk zijn

Langdurend zorgverlof

Heeft een levensbedreigend ziek kind, partner of ouder van uw werknemer zorg nodig? Dan kan de werknemer een beroep doen op het langdurend zorgverlof.
Vanaf 1 juli 2015 kan een werknemer ook langdurend zorgverlof opnemen voor de noodzakelijke zorg voor:
– grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten)
– andere huisgenoten dan kinderen of partner (bijvoorbeeld een inwonende tante)
– mensen met wie de werknemer een sociale relatie heeft (bijvoorbeeld een buurvrouw of vriend) en die van zijn hulp afhankelijk zijn
Ook kan een werknemer vanaf 1 juli 2015 langdurend zorgverlof opnemen als iemand hulpbehoevend of ziek is.

Let op: In cao’s kunnen afwijkende regels staan. U kunt met uw werknemers ook individuele afspraken maken.