In 2018 verandert er uiteraard weer het een en ander in de wet- en regelgeving. Belangrijke zaken waar werkgevers rekening mee moeten houden zet ik hier voor u op een rijtje.

Minimumloon voor stukloon en meerwerk
Per 1 januari 2018 geldt het minimumloon én de minimumvakantiebijslag ook voor stukloon en meerwerk. Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Vanaf 1 januari 2018 moeten werknemers voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen als de werkgever hen stukloon betaalt. Meerwerk zijn de extra uren die werknemers werken. In die uren moeten werknemers ook minstens het minimumloon verdienen en over die uren moet ook vakantiebijslag worden betaald.

Minimumloon bij een opdrachtovereenkomst
Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een opdrachtovereenkomst werken vallen vanaf 1 januari 2018 ook onder de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Dat geldt ook voor mensen die op basis van een andere overeenkomst werken, zoals een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst. Maar het geldt niet voor zelfstandige opdrachtnemers (zzp’ers). Zij hebben een andere positie op de arbeidsmarkt.

Wet tegemoetkomingen loondomein
De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 regelingen voor werkgevers. De bedoeling van de wet is dat werkgevers werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst nemen en/of houden. Het lage-inkomensvoordeel (LIV) (1e regeling) is ingegaan op 1 januari 2017.
2e regeling: Het loonkostenvoordeel (LKV)
Dit is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV gaat in per 1 januari 2018. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om aanspraak op het  LKV te kunnen maken moet de werkgever een kopie van de doelgroepverklaring LKV hebben.
3e regeling: Het jeugd-LIV
Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers vanwege de per 1 juli 2017 ingegane verhoging van het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar. Het Jeugd-LIV gaat in per 1 januari 2018. Het vaststellen van deze tegemoetkoming start in 2019 (over het jaar 2018).

Verlaging leeftijd no-riskpolis oudere werknemers
Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers die werkloze werknemers van 56 jaar (in plaats van 62 jaar) en ouder in dienst nemen, worden gecompenseerd voor de kosten die het uitvallen van die werknemers wegens ziekte met zich zouden meebrengen. Het gaat om een tijdelijke verruiming die alleen geldt voor de jaren 2018 en 2019.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 vervangt de Europese Algemene verordening gegevensbescherming de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beide wetten regelen de omgang met persoonsgegevens. De meeste regels blijven bestaan. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Organisaties moeten zelf meer gaan vastleggen welke gegevens zij verwerken en waarom.
  • Organisaties kunnen worden verplicht een “Data Protection Officer” aan te stellen die onafhankelijk onderzoek kan doen naar het gebruik van persoonsgegevens.
  • Bij de ontwikkeling van een nieuw product kunnen organisaties worden verplicht een Privacy Impact Assessment (PIA) in te schakelen die samen met de organisatie moet bekijken wat de impact daarvan is op het gegevensgebruik.
  • Consumenten krijgen meer rechten. Zij krijgen bijvoorbeeld het recht om een organisatie te vragen om de gegevens die zij aan de organisatie hebben verstrekt over te dragen aan een andere organisatie (recht op dataportabiliteit).
  • Consumenten kunnen organisaties bovendien verzoeken om hun persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen (recht op vergetelheid).

Uitbreiding meerlingenverlof per 1 april 2018
In 2016 is de verlofregeling voor vrouwen die zwanger zijn van een meerling gewijzigd; vrouwen die een meerling krijgen hebben langer recht op zwangerschapsverlof.
Een paar maanden na de invoering van de wet is gebleken dat de daadwerkelijke verlofperiode van de moeders met meerlingen juist korter is geworden. Dat komt door de regeling dat het aantal dagen dat het bevallingsverlof korter dan 6 weken heeft geduurd, vastgeplakt mogen worden aan het bevallingsverlof. Deze regeling is echter niet aangepast aan het langere zwangerschapsverlof bij meerlingen. Dit wordt gerepareerd.

Basiscontract Arbodienstverlening
Werkgevers moeten met hun arbodienstverlener een basiscontract afsluiten. Dit geldt per 1 juli 2017 maar werkgevers hebben de gelegenheid gekregen om tot 1 juli 2018 de bestaande contracten aan te passen of een nieuw contract aan te gaan dat voldoet aan de nieuwe criteria.

Maximale transitievergoeding geïndexeerd
De maximale transitievergoeding wordt – net als ieder jaar – per 1 januari 2018 weer geïndexeerd. In 2018 geldt een maximum van € 79.000,-. Als een werknemer recht heeft op een transitievergoeding en uit de normale berekening komt een bedrag dat hoger is dan het maximale bedrag (per 1 januari 2018 dus € 79.000,-), dan hoeft niet meer dan dat maximum te worden betaald.

AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd gaat in 2018 omhoog naar 66 jaar. In 2021 zal de AOW-leeftijd verder stijgen naar 67 jaar. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. In 2023 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden.

Bron: XpertHR