DOOR Luciana Bena Brandini – 26-06-2015

Vanaf 1 juli 2015 lopen bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid via UWV. Voor het verzoek stelt UWV een speciaal formulier (digitaal) ter beschikking. Het is zaak deze volledig in te vullen. Alleen dan neemt UWV uw verzoek in behandeling en kan vervolgens al dan niet toestemming voor het ontslag verlenen. UWV moet voldoende gegevens en bescheiden van u ontvangen voor een goede inhoudelijke beoordeling van uw ontslagverzoek.
Checklist ontslagverzoek bij UWV
Op het bij UWV digitaal ingediend verzoek om toestemming voor ontslag staat in ieder geval:
– uw bedrijfsnaam en vestigingsadres en telefoonnummer;
– de datum;
– om welke beschikking u verzoekt;
– de ontslagreden(en) en een toelichting hierop;
– verwijzing naar de nodige documentatie. Denk hierbij aan schriftelijke instemming OR/PV als de reden van het ontslag bedrijfseconomisch is of het personeelsdossier (met name de re-integratieactiviteiten en het plan van aanpak) van de zieke werknemer.
Bij een onvolledig verzoek deelt UWV u binnen twee werkdagen mee welke gegevens ontbreken. U krijgt dan acht dagen de tijd om de gegevens aan te vullen. Een termijnverlenging van enkele dagen is onder omstandigheden mogelijk.
De verleende toestemming is vier weken geldig. Binnen die termijn moet u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer schriftelijk opzeggen.
Een verzoek om toestemming voor ontslag is niet zinvol als er een opzegverbod geldt. U mag bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst niet opzeggen als uw werkneemster zwanger is, als een werknemer (kortstondig) ziek is of bijvoorbeeld lid is van de ondernemingsraad. UWV zal in geval van een opzegverbod geen toestemming voor ontslag geven, behalve als blijkt dat het opzegverbod op korte termijn niet langer van toepassing is, bijvoorbeeld als uw werknemer (bijna) 104 weken ziek is.
Let op:
– Per 1 juli 2015 komt het opzegverbod voor OR-leden te vervallen bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen, vermeld dat daarom ook expliciet in het ontslagverzoek!
– In de opzegbrief bent u vanaf 1 juli 2015 verplicht de reden van het ontslag te vermelden!
(Bron: HR Praktijk)