DOOR Luciana Bena Brandini – 06-10-2015

Op 1 januari 2013 is de Wetswijziging beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa, beter bekend als Modernisering Ziektewet) in werking getreden. Een van de gevolgen daarvan is dat sinds 1 januari 2014 een premiedifferentiatie wordt doorgevoerd voor de Ziektewet. Deze wetswijziging kan leiden tot grote financiële consequenties voor werkgevers die met relatief veel tijdelijke contracten werken. Door het ziekteverzuim van medewerkers én van ex-medewerkers goed in de gaten te houden en zoveel mogelijk te bevorderen dat de ziekte zo kort mogelijk duurt, kan dat de hoogte van de premie beperken.

Nu de hoogte van de gedifferentieerde Ziektewetpremie afhankelijk is van het aantal werknemers dat vanuit uw dienstverband de Ziektewet instromen en van de termijn dat zij van de Ziektewet gebruik moeten maken, kan het verstandig zijn om verzuimverplichtingen vast te leggen voor de mensen die bij u uit dienst gaan.

Het is daarom verstandig om voortaan een zogenaamd ‘postcontractueel beding’ op te nemen in uw arbeidsovereenkomsten. Dat betekent dat in de arbeidsovereenkomst komt te staan dat de werknemer de verplichting heeft om – als hij ziek uit dienst gaat – zich te houden aan bepaalde re-integratie- en verzuimafspraken met de werkgever. Ook zal in de arbeidsovereenkomst een bepaling opgenomen moeten worden dat als een werknemer binnen vier weken na het einde van het dienstverband ziek wordt, hij verplicht is dit aan de werkgever te melden.

Gaat er een werknemer uit dienst en staat er in zijn arbeidsovereenkomst niets over re-integratieverplichtingen? Neem dan in de brief waarin u bevestigt dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd alsnog een ‘postcontractueel beding’ op.

Het is verder ook verstandig om ook in beëindigingsovereenkomsten verzuimverplichtingen na einde dienstverband op te nemen.