Doelgroepregister: open voor gebruik
Het UWV heeft het doelgroepregister online beschikbaar gesteld voor werkgevers. U kunt nu dus snel opzoeken of iemand binnen de doelgroep van de banenafspraak uit de Quotumwet valt. Zo krijgt u dus snel duidelijkheid of u voor bepaalde werknemers of sollicitanten een tegemoetkoming kunt krijgen, zoals bijvoorbeeld een premiekorting.
Via het werkgeversportaal op uwv.nl kunt u controleren of een sollicitant in het doelgroepregister opgenomen is. Het werkgeversportaal is de beveiligde omgeving voor werkgevers op de website van het UWV.
Door middel van het Burgerservicenummer of loonheffingennummer kunt u ook opzoeken of huidige werknemers in het doelgroepregister zijn opgenomen. Zij tellen namelijk ook mee in het aantal nieuw gecreëerde banen.
Als u nog geen account hebt, dan kunt u via bovenstaande link een account aanvragen.

Andere regels re-integratie zieke werknemer
U heeft als werkgever de verplichting om het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar door te betalen. Werkgevers ervaren knelpunten bij deze verplichting en de Minister Ascher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom een aantal maatregelen aangekondigd om deze knelpunten te verminderen.

  1. Deze maatregel heeft betrekking op de loonsanctie in relatie tot re-integratie van de zieke werknemer bij een andere werkgever, oftewel re-integratie in het tweede spoor. Indien u als werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, kan het UWV een loonsanctie opleggen. Het niet, of niet op het juiste moment, inzetten van het tweede spoor kan hierdoor ook tot een loonsanctie leiden. De minister heeft deze verplichting aangepast. Het wel of niet inzetten van een tweede spoor, en het moment waarop, wordt de keuze van werkgever en werknemer op basis van advies van de bedrijfsarts. Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak. Het UWV toetst alleen nog of het re-integratietraject conform dit plan van aanpak is verlopen. Het wel of niet, het te laat of te vroeg inzetten van een tweede spoortraject zal hierdoor niet langer kunnen leiden tot een loonsanctie van het UWV.
  1. Deze maatregel betreft de vervoegde IVA-keuring. Een zieke werknemer kan een IVA-keuring aanvragen, als duidelijk is dat hij in de toekomst niet meer kan werken. Nu heeft ook de werkgever – onder voorwaarden – de mogelijkheid een vervroegde IVA-uitkering voor zijn zieke werknemer aan te vragen.
  1. Deze maatregel betreft de transitievergoeding bij ontslag van een ziekte werknemer. Deze werknemer heeft namelijk ook recht op een transitievergoeding. Dit blijft gehandhaafd maar u wordt als werkgever gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal wel een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan.

Laatste nieuws!!
Het kabinet heeft begin december 2016 besloten de transitievergoeding in dergelijke situaties te compenseren uit de algemene middelen. Eerst zou dat zijn per 1 januari 2018, maar dat is nu doorgeschoven naar een jaar later. De regeling geldt wel met terugwerkende kracht vanaf de inwerkingtreding van de Wwz (juli 2015). Houd uw dossier dus goed bij, want vanaf 2019 kunt u de ten onrechte betaalde transitievergoeding alsnog declareren.

Beleidsregels ‘De zieke werknemer’
Naar aanleiding van nieuwe wetgeving, nieuwe jurisprudentie en recente onderzoeksrapporten van de Autoriteit Persoonsgegevens is besloten de publicatie ‘De zieke werknemer en privacy’ van februari 2008 te herzien en te actualiseren. De beleidsregels ‘De zieke werknemer’ vervangen dan ook deze oudere publicatie.
Met de publicatie van deze beleidsregels biedt de Autoriteit Persoonsgegevens informatie aan diverse partijen aan die gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers verwerken.
Zodra werknemers ziek worden, wisselen diverse partijen gegevens over hen uit. De belangrijkste betrokken partijen zijn de zieke werknemer zelf, de werkgever, de arbodienst of bedrijfsarts, het re-integratiebedrijf, het UWV en de verzuimverzekeraar.
De beleidsregels gaan in op de verschillende fases in de arbeidsrelatie, te weten de sollicitatieprocedure, de ziekmelding en de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.
U vindt het gehele document via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_de_zieke_werknemer.pdf