Ouderschapsverlof
Met ouderschapsverlof werkt een werknemer tijdelijk minder om meer tijd te besteden aan een kind tot acht jaar. Hij/zij heeft recht op 26 keer zijn aantal werkuren per week. De afspraken in de arbeidsovereenkomst over bijvoorbeeld werkzaamheden en aantal werkuren veranderen niet. Ouderschapsverlof is onbetaald verlof, maar bij cao kan van deze regel in het voordeel van de werknemer zijn afgeweken.

 • De werknemer kan ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.
 • De werknemer kan zelf bepalen hoe en wanneer hij/zij ouderschapsverlof opneemt. Het kan flexibel opgenomen worden of opgedeeld in meer perioden waardoor er gebruik gemaakt kan worden op het moment dat hij/zij dit wil. Hij/zij geeft dit aan in de schriftelijke aanvraag bij de werkgever. De aanvraag dient hij/zij tenminste twee maanden voor de aanvang van het verlof in. De werkgever moet binnen één maand reageren op het verzoek van de werknemer.
 • Voor elk kind kan de werknemer apart ouderschapsverlof opnemen.
 • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
 • Bij een tweeling heeft de werknemer recht op 2 keer ouderschapsverlof.
 • De werknemer kan ouderschapsverlof bij de werkgever aanvragen zodra hij/zij in dienst is.
 • De werknemer kan ouderschapsverlof krijgen voor een kind, adoptiekind of erkend kind.
 • De werknemer kan ook ouderschapsverlof opnemen voor het pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. Het kind moet dan wel bij hem/haar wonen volgens de basisregistratie personen.
 • De werknemer kan de werkgever verzoeken om het ouderschapsverlof stop te zetten of te onderbreken als:
  • de werknemer zwangerschaps-, bevallings- of adoptieverlof wil opnemen. De werkgever heeft vier weken de tijd om te reageren, maar hij mag het verzoek niet weigeren;
   – er sprake is van onvoorziene omstandigheden. De werkgever moet binnen vier weken reageren. Hij mag het verzoek alleen weigeren als stoppen van het verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt.

Let op:
De werkgever kan het verzoek om opname van ouderschapsverlof alleen weigeren, als hij hiervoor een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Hierbij geldt wel de kanttekening dat de werkgever het primaat heeft waar het gaat om het bepalen van de werktijden. Dit betekent concreet dat de werkgever bij een fulltime medewerker die vijf dagen werkt en terug wil naar 2,5 dag toch kan bepalen dat deze medewerker 5 keer een halve dag werkt als hij dit noodzakelijk acht voor de bedrijfsvoering. De overige verzoeken kan de werkgever weigeren in verband met zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Ziekte tijdens ouderschapsverlof
Ziekte tijdens ouderschapsverlof heeft geen directe gevolgen. De duur van het ouderschapsverlof wordt niet verlengd met de periode van ziekte en de werkgever wordt niet verplicht meer loon te gaan betalen. Ook bestaat er geen recht op een Ziektewetuitkering, daar de werknemer geen loon derft. De werkgever moet wel loon betalen over de uren die de werknemer gewerkt zou hebben als hij niet ziek zou zijn geworden. Als de werknemer op de dag na afloop van het ouderschapsverlof nog steeds ziek is, moet de werkgever vanaf deze datum weer het volle loon betalen (of 70% hiervan, afhankelijk van zijn verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst of cao). Ook als de werknemer kort voor de ingangsdatum van het ouderschapsverlof ziek wordt, heeft dit geen gevolgen. Het ouderschapsverlof gaat gewoon op de afgesproken datum in.

Gevolgen voor de verplichte verzekeringen
Als de werknemer ouderschapsverlof opneemt, blijft hij/zij in de regel gedeeltelijk werken. In dit geval blijft hij/zij doorlopend verzekerd als hij/zij elke week werkt. Alleen als de werknemer gedurende een bepaalde periode helemaal niet werkt, eindigt de verplichte verzekering met ingang van de eerste dag van het verlof. Ook voor andere vormen van onbetaald verlof geldt dit uitgangspunt. Het is niet van belang of de arbeidsovereenkomst voortduurt. Zodra de werknemer het werk hervat, herleeft de verzekering. Voor een mogelijk later recht op een sociale verzekeringsuitkering heeft een periode van onbetaald verlof van maximaal achttien maanden geen nadelige gevolgen; de uitkering wordt berekend alsof er geen onbetaald verlof heeft plaatsgevonden.

De werknemer mag na afloop van het ouderschapsverlof tijdelijk zijn/haar werktijden aanpassen voor een bepaalde periode als hij/zij dit verzoek drie maanden voor de afloop van het ouderschapsverlof schriftelijk indient. De werkgever dient uiterlijk vier weken voor de afloop van het ouderschapsverlof hierop te beslissen. Tevens is in de Wet arbeid en zorg opgenomen dat het een werkgever niet is toegestaan een werknemer die ouderschapsverlof opneemt of van plan is op te nemen te benadelen (artikel 6:1a Wazo).

Partnerverlof
De werknemer heeft na de bevalling van de partner recht op drie dagen ouderschapsverlof (partnerverlof). Deze drie dagen komen bij de twee dagen kraamverlof waarop de werknemer recht kan hebben.
De werkgever mag dit verlof niet weigeren. Het partnerverlof kan de werknemer direct na het kraamverlof opnemen. Hij/zij kan het partnerverlof ook op een later tijdstip opnemen, maar wel binnen vier weken na de bevalling of binnen vier weken nadat de baby is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Als de werknemer het verlof opneemt, gaat het af van het tegoed aan ouderschapsverlof.

 

Bron: HR Praktijk