Nieuws

Hoe legt u een ‘UWV-proof’ re-integratiedossier aan?

Aanleggen van een re-integratiedossier

De re-integratie van zieke werknemers brengt een hoop papierwerk met zich mee. Met die documenten moet zorgvuldig worden omgegaan: ze bevatten vaak privacygevoelige informatie en ze moeten vrijwel allemaal zorgvuldig worden bewaard. De werkgever is immers medeverantwoordelijk voor de re-integratie van werknemers.

Als een werknemer twee jaar ziek is, moet hij een arbeidsongeschiktheidsuitkering […]

Stappenplan uitdiensttreding

Bij de afwikkeling van een dienstverband zijn er een aantal zaken waar u aan moet denken. In dit handige stappenplan vindt u de aandachtspunten op een rij.

Stap 1: Schriftelijke bevestiging
Bevestig schriftelijk aan de werknemer per wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Geef in de brief aan:

dat en wanneer er een eindafrekening plaatsvindt en waarop de eindafrekening […]

Voorkom UWV-boete: meld een zieke werknemer op tijd aan!

Voor werkgevers zijn er verschillende situaties waarbij melding gemaakt moet worden van ziekte bij het UWV. Sinds 1 april 2017 kan het UWV een boete opleggen als de melding te laat of helemaal niet gedaan wordt door de werkgever. Op het niet nakomen van de meldingsplicht staan (hoge) boetes. Deze boetes kunnen ook worden opgelegd […]

Hoe voert u een effectief verzuimgesprek?

De kosten van ziekteverzuim zijn enorm hoog. Daarom is het zaak het verzuim tot een minimum te beperken. Het contact tussen werknemer en werkgever speelt daarbij een grote rol. De werkgever heeft tot taak de terugkeer naar de werkplek zo snel en zo soepel mogelijk te laten plaatsvinden. Sommige werkgevers zien op tegen het voeren […]

Waar moet u aan denken bij beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden maken werkgever en werknemer in onderling overleg afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Voordelen van een beëindiging met wederzijds goedvinden is dat de regels voor opzegging of ontbinding van een arbeidsovereenkomst niet van toepassing zijn en dat de kosten die gepaard gaan met het voeren van een gerechtelijke procedure bespaard […]

Wetswijziging Arbeidsomstandighedenwet 2017

Op 24 januari jongstleden heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. De wet gaat per 1 juli aanstaande in. Reden om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking steeds belangrijker wordt. De wetswijziging biedt inhoudelijk meer houvast als er een contract […]

Doelgroepenregister en regels zieke werknemer

Doelgroepregister: open voor gebruik
Het UWV heeft het doelgroepregister online beschikbaar gesteld voor werkgevers. U kunt nu dus snel opzoeken of iemand binnen de doelgroep van de banenafspraak uit de Quotumwet valt. Zo krijgt u dus snel duidelijkheid of u voor bepaalde werknemers of sollicitanten een tegemoetkoming kunt krijgen, zoals bijvoorbeeld een premiekorting.
Via het werkgeversportaal op uwv.nl kunt […]

10 meest gemaakte fouten rondom arbeidsovereenkomsten

1.  Verkeerde opzegtermijn

Wettelijke opzegtermijn bedraagt voor werknemer altijd 1 maand en bedraagt voor werkgever bij een dienstverband van:

minder dan 5 jaar:      1 maand
tussen 5 en 10 jaar:    2 maanden
tussen 10 en 15 jaar:  3 maanden
≥ 15 jaar:                     4 maanden

In arbeidsovereenkomst […]

Checklist regels ouderschaps- en partnerverlof

Ouderschapsverlof
Met ouderschapsverlof werkt een werknemer tijdelijk minder om meer tijd te besteden aan een kind tot acht jaar. Hij/zij heeft recht op 26 keer zijn aantal werkuren per week. De afspraken in de arbeidsovereenkomst over bijvoorbeeld werkzaamheden en aantal werkuren veranderen niet. Ouderschapsverlof is onbetaald verlof, maar bij cao kan van deze regel in het […]

Opmerkelijk: Rechter accepteert concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst

Sinds 1 januari 2015 is een concurrentie- en relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen geldig als er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen en deze belangen ook als zodanig schriftelijk omschreven zijn. In een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland concludeerde de kantonrechter dat deze zwaarwegende belangen inderdaad aanwezig waren.

Opmerkelijk genoeg betrof het in […]